EFEKTÍVNOSŤ

vypracovanie v čo najkratšom 

čase

UNIVERZÁLNOSŤ

sme akceptovaní všetkými bankami na Slovensku

BLÍZKOSŤ

nájdete nás na 

celom území Slovenska

0

krajov

0

okresov

0

miest

0

obcí

O nás

Robíme geodetické a kartografické činnosti

 

Disponujeme odborníkmi vo všetkých odboroch a odvetviach na celom území SR

 

Sme znaleckou organizáciou zapísanou v zozname znaleckých organizácií Ministerstva spravodlivosti SR 

Geodetické a kartografické činnosti sú vykonávané pod vedením a odborným dohľadom autorizovaných inžinierov geodetov a kartografov.

 

Našim cieľom je zabezpečovať pre vás komfortné a efektívne služby v oblasti geodézie a ohodnocovania majetku

Spoľahnite sa na nás

Špecializácia na znalecké posudky vo všetkých odboroch a odvetviach

Inžinierska geodézia

Špeciálne geodetické práce

Pozemkové úpravy

Kataster nehnuteľností

Spolupráca len so skúsenými a overenými odborníkmi

Komplexné služby, odborné poradenstvo a kvalitný servis

Efektívna a rýchla práca, väčšina procesov realizovaná ONLINE

Geodetické práce zverte nám

Geodetické a kartografické činnosti projektanta
 • Príprava a tvorba účelových mapových podkladov veľkej mierky
 • spracovanie vytyčovacích výkresov
 • geodetické činnosti spojené s výkonom autorského dozoru zo strany projektanta
Geodetické a kartografické činnosti investora
 • Budovanie základných vytyčovacích sietí
 • Kontrolné merania geometrických parametrov stavebných objektov
 • Meranie deformačného pretvorenia objektov
 • Základné vytýčenie priestorovej polohy
 • Výkon činnosti hlavného geodeta a kartografa stavby
Geodetické a kartografické činnosti dodávateľa
 • Podrobné vytýčenie
 • Kontrolné merania vybraných geometrických parametrov objektov
 • Meranie skutočného vyhotovenia stavebných objektov
 • Meračské protokoly na dokladovanie skutočného rozsahu prác
 • Výkon činnosti hlavného geodeta a kartografa stavby
Geodetické a kartografické práce v oblasti katastra nehnuteľností
 • Príprava údajov pre územné informačné systémy KN miest a obcí
 • Vyhotovenie geometrických plánov
 • Majetkovo právne usporiadanie pozemkov pre investičnú výstavbu
 • Podklady pre záber pozemkov a vyňatie pôdy z PPF a LPF
Špeciálne geodetické a kartografické práce
 • Určenie geometrických parametrov anténových nosičov
 • Určovanie geometrických parametrov žeriavových dráh a regálových zakladačov
 • Presné deformačné merania, realizované pre potreby technicko-bezpečnostného dohľadu (TBD) na vodných dielach
 • Geodetické merania, realizované pre potreby in-situ monitoringu, napr. meranie výškových posunov stavebných objektov a pod.

Ohodnocovanie zverte nám

Ohodnocovanie podniku, hnuteľného a nehnuteľného majetku realizujeme formou
 • vypracovávania znaleckých posudkov
 • supervízie znaleckých posudkov – overíme správnosť stanovenia trhovej ceny podnikov a majetku posudkov vypracovaných inými osobami
 • stanovenia aktuálnej/reálnej hodnoty nehnuteľnosti

Sme špecialistom na znalecké posudky

v odboroch

Stavebníctvo

Poľnohospodárstvo

Ekonomika a riadenie podnikov

Ekonómia a manažment

Doprava cestná

Strojárstvo

Elektrotechnika

Bytové zariadenie

Textílie

Ostatné odbory

v odvetviach

Odhad hodnoty nehnuteľností

Pozemné stavby

Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy

Oceňovanie a hodnotenie podnikov

Odhad škôd poľnohospodárskej pôdy

Odhad hodnoty cestných vozidiel

Nehody v cestnej doprave

Odhad hodnoty strojových zariadení

Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky

Účtovníctvo a daňovníctvo

Personalistika

Kontroling

Ostatné odvetvia

Náš tím s pokrytím celého Slovenska

Bratislava

hlavné mesto Bratislava a okresy Malacky, Pezinok, Senec

Trnava

okresy Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava

Nitra

okresy Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce

Trenčín

okresy Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín

Banská Bystrica

okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom

Žilina

okresy Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina

Košice

okresy Gelnica, Košice, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov

Prešov

 okresy Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Kontaktujte nás

+421 (0)280 028 780

+421 948 958 068

info@copytrend.sk

Máte záujem o cenovú ponuku?

PRVÝ KROK K ZÍSKANIU ĎALŠÍCH INFORMÁCIÍ A CENOVEJ PONUKY

* pole je povinné

Sídlo spoločnosti:

copytrend.sk

Copytrend, s.r.o.

Tomášikova 16550/3

SK-821 01 Bratislava

Slovenská republika

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 0631821016/0900; (Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, as)

IBAN: SK34 0900 0000 0006 3182 1016

SWIFT: GIBASKBX

Kontakt:

Copytrend, s.r.o.

Tomášikova 16550/3

SK-821 01 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 36 616 524

DIČ: 202 222 0904

DIČ DPH: SK 202 222 0904

Copytrend, sro je zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro vložka číslo: 41332 / B

Spoločnosť Copytrend, s.r.o. je znaleckou organizáciou zapísanou v zozname znaleckých organizácií Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znalca – právnickej osoby číslo: 900279.

Geodetické a kartografické činnosti sú vykonávané pod vedením a odborným dohľadom autorizovaných inžinierov geodetov a kartografov.

© Copyright 2019 Copytrend, s.r.o.  |  Webstránku vytvorila Barbora Vaculová

Celkové hodnotenie
[Spolu: 6910 Priemer: 4.7]